Impressum

Inhoud van het online-aanbod
STRAIT GmbH staat in geen enkel opzicht garant voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie, De STRAIT GmbH sluit principieel aansprakelijkheid uit wanneer het gaat om schadekwesties van materiële of ideële aard, die door het gebruiken of het niet-gebruiken van de weergegeven informatie, resp. door het gebruiken van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt worden, voor zover er van de kant van STRAIT GmbH geen aantoonbaar opzettelijke schuld blijkt te zijn. De STRAIT GmbH verklaart in dit verband dat sommige aspecten van de gegevens op adviezen en informatie van derden berusten. De inhouden vormen bovendien geen contractueel aanbod. De STRAIT GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina’s of het totale aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Verwijzingen en links
De aansprakelijkheidsverplichting bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("links"), die buiten het domein van de verantwoordelijkheid van de STRAIT GmbH liggen, is uitgesloten, tenzij de STRAIT GmbH op de hoogte is van het in strijd zijn met het recht van de inhouden en het technisch en redelijkerwijs voor de onderneming mogelijk is om het gebruik te verhinderen. De STRAIT GmbH stelt daarom uitdrukkelijk vast dat ze geen informatie over inhouden op verlinkte pagina’s had die in strijd is met het recht. Op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhouden van de verbonden pagina’s die na het plaatsen van de links zijn veranderd, heeft STRAIT GmbH geen invloed en controleert de inhouden van deze pagina’s ook niet. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen naar derden alsook voor vreemde bijdragen in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Alleen de aanbieder van de website is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en vooral voor vormen van schade die door het gebruiken of niet-gebruiken van dusdanig weergegeven informatie waarnaar verwezen wordt ontstaan, en niet de degene die via links enkel en alleen naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Gegevensoverdracht
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adres) bestaat, geschiedt het prijsgeven van deze gegevens van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en te verwachten – ook zonder opgave van zulke gegevens, respectievelijk met de opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare doeleinden gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon en faxnummers, alsook e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk vereiste informatie is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verstuurders van zogenaamde spam-mails bij overtredingen van dit verbod zijn uitdrukkelijk verboden.

Auteurs- en kenmerkrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische werken, animaties, foto’s en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafische werken, animaties, foto’s en teksten te gebruiken of op grafische werken, animaties, foto’s en teksten terug te grijpen waar geen licentie aan verbonden is. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder uitzondering onderworpen aan de bepalingen van het voor elk geldige kenmerkrecht en aan de bezitrechten van de huidige geregistreerde eigenaar. Enkel op grond van het noemen moet niet de conclusie getrokken worden dat handelsmerken niet door rechten van derden worden beschermd! Het Copyright voor gepubliceerde door de STRAIT GmbH of haar lasthebbers zelf vervaardigde objecten blijft alleen bij de STRAIT GmbH. Een vermenigvuldiging of gebruik van zulke grafische werken, foto’s en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de STRAIT GmbH niet toegestaan.

Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als onderdeel van het internetaanbod worden beschouwd waar vanuit naar deze website wordt verwezen. Voor zover onderdelen of enkele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende rechtssituatie zouden voldoen, heeft dit geen gevolgen voor de overige onderdelen van het document voor wat betreft hun inhoud en geldigheid.

Impressum
Strait GmbH
Stadtlohner Straße 23-25

D-48691 Vreden
Telefoon: +49 (0) 2564-8295 0
Telefax: +49 (0) 2564-8295 200

E-mail: info@...
Sitz: Vreden
Amtsgericht Coesfeld HRB 3252
UST-Identnr: DE 203 188 769
Bedrijfsleider: Christian Küpers